KANDİLLİ BELEDİYESİ

KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

AYDINLATMA METNİ

 

 1. 1-VERİ SORUMLUSU KİM? 

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve bu Kanun’a dayanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri doğrultusunda, veri sorumlusu sıfatıyla Kandilli Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

 1. 2-HANGİ VERİLERİ, HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ? 

Kandilli Belediyesi, ilgili kişiden elde ettiği kimlik ve iletişim veri kategorilerinde yer alan verilerini; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun olarak;

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

 1. 3-VERİLERİ AKTARIYOR MUYUZ? 

Bu kişisel veriler kanuni görevler ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 1. 4-VERİLERİ HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ? 

Bu kişisel veriler, Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen

 1. a)Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,  

 2. b)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması,  

hukuki sebeplerine dayalı olarak internet ortamında otomatik olarak işlenmektedir.

 1. 5-VERİLERİ İŞLENENLERİN HAKLARI NELER? 

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını” düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde herkes, Belediyemize başvuru yaparak;

 1. a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 2. b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 3. c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 4. d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 5. e)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

 6. f)Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

 7. g)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 

 8. h)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 9. i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir.

 1. 6-VERİ SORUMLUSUNA NASIL BAŞVURU YAPILACAK? 

Kanun’un 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Kandilli Belediyesinin Geyikbeli Mah. Hastane Cad. No:2, Kandilli, Ereğli, Zonguldak adresine şahsen dilekçe veya posta ile iletebilirsiniz.