KANDİLLİ BELEDİYESİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Amaç

Madde 1-

(1) Kandilli Belediyesi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca Belediye tarafından kişisel verilerin saklanması, işlendikleri amaç için gerekli olan azami sürelerin belirlenmesi, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri için hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2-

(1) Bu Politika; statüleri fark etmeksizin Belediyenin tüm personelini, stajyerlerini, ziyaretçilerini, hukuki ilişki kurulan üçüncü kişileri ve bunların kişisel verilerini kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3-

(1) Bu politika Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4-

 1. (1)Bu Politikanın uygulamasında; 

ifade eder.

Genel Sorumluluklar

Madde 5

(1) Belediyemizin bütün müdürlükleri, birimleri ve personeli;

yükümlüdür.

(2) Her müdürlük, Belediyenin kişisel veri işleme envanterine gereken desteği vermekle yükümlüdür.

Görev Dağılımları

Madde 6

(1) Kişisel verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçlerinde görevli personelin unvanları ve görev tanımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Unvanı

Görevi

Başkan

 • Belediye personelinin Politikaya uygun hareket etmesini ve Politikanın yürütülmesini sağlamakla görevlidir.  

 • İhlal başvurularının değerlendirilmesi ve cevaplandırılmasından sorumludur.  

 • Envanteri hazırlamaktan sorumludur. 

 • Politikanın hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesinden sorumludur. 

 • Politikanın ilgili ortamlarda yayımlanmasından sorumludur. 

Tüm Müdürler

 • Görevlerine uygun olarak Politikanın yürütülmesinden sorumludur. 

 • Müdürlüklere ait aydınlatma metinlerini hazırlamakla ve Belediyenin kişisel veri işleme envanterine destek vermekle sorumludur. 

 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur. 

Kişisel Veri Kayıt Ortamları

Madde 7

(1) Kişisel veriler Belediye tarafından aşağıda belirtilen ortamlarda mevzuata uygun olarak tutulur.

 1. a)Elektronik ortamlar: 

 1. b)Elektronik olmayan ortamlar: 

Kişisel Veri Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Madde 8

(1) Belediyemizde kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.

(2) Belediyemiz tarafından kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

ve diğer mevzuat kapsamında öngörülen saklama süreleri kadar saklanır.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Madde 9

(1) Belediyemiz kişisel verileri;

amaçları doğrultusunda işler.

Kişisel Verilerin İmhasını Gerektiren Sebepler

Madde 10

(1) Aşağıda belirtilen hallerde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

İdari ve Teknik Tedbirler

Madde 11

 1. (1)Belediyemiz, işlenen kişisel verilerle ilgili olarak aşağıda yer alan idari ve teknik tedbirleri uygulamaktadır: 

 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Madde 12

 1. (1)İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Belediyemiz tarafından resen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle silinir veya yok edilir. 

 1. (2)İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Belediyemiz tarafından resen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi suretiyle anonim hale getirilir. 

Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri

Madde 13

 1. (1)Kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin veri kategorisi bazında saklama ve imha süreleri VERBİS’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

 2. (2)Söz konusu saklama ve imha süreleri, süreç başlıklarında Ek-1’de gösterilmiştir. 

Periyodik İmha Süresi

Madde 14

 1. (1)Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. 

 2. (2)Periyodik imha için belirlenen aylar her yıl mart ve eylüldür. 

Politikanın Yayımlanması, Saklanması ve Güncellenmesi

Madde 15

 1. (1)Politika, belediyenin resmi internet sitesi olan www.kandilli.bel.tr adresinden herkese duyurulur. 

 2. (2)Politika, web sitemizin ana sayfasının sayfa sonunda, daimi link halinde her zaman ulaşılabilir halde bulundurulur. 

 3. (3)Politikanın bir örneği imzalı çıktı alınarak Yazı İşleri Müdürlüğünde muhafaza edilir. 

 4. (4)Politika, ihtiyaç halinde belediye başkanı oluru ile güncellenebilir. 

Politikanın Yürürlüğü ve Yürürlükten Kaldırılması

Madde 16

 1. (1)Politika, internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer. 

 2. (2)Politika hükümlerini belediye başkanı yürütür. 

 3. (3)Politika, belediye başkanın talimatıyla yürürlükten kaldırılabilir. 

 

 

EKLER

EK 1-Veri Saklama ve İmha Süreleri

Ek-1

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

(Hukuki İlişki Sona Erdikten İtibaren)

Kimlik

101 Yıl

İletişim

101 Yıl

Lokasyon

-

Özlük

101 Yıl

Hukuki İşlem

10 Yıl

Müşteri İşlem

10 Yıl

Fiziksel Mekân Güvenliği

15 Gün

İşlem Güvenliği

-

Risk Yönetimi

-

Finans

10 Yıl

Mesleki Deneyim

101 Yıl

Pazarlama

-

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

101 Yıl

Irk ve Etnik Köken

-

Siyasi Düşünce Bilgileri

15 Yıl

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

-

Kılık ve Kıyafet

-

Dernek Üyeliği

-

Vakıf Üyeliği

-

Sendika Üyeliği

101 Yıl

Sağlık Bilgileri

101 Yıl

Cinsel Hayat

-

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

101 Yıl

Biyometrik Veri

-

Genetik Veri

-